حراج!

نظریه های حسابرسی

در دسترس بودن : در انبار موجود نمی باشد

دکتر جواد رضازاده

8,000 تومان 7,200 تومان

در انبار موجود نمی باشد

#توضیحات نظریه های حسابرسی
در این کتاب زبدة نظریّه ‌های حسابرسی، مطرح و تحلیل شده است. نظریّه ‌های مطرح حسابرسی را می ‌توان به دو بخش تقسیم کرد: نظریّه ‌های کلان و نظریّه ‌های خُرد . منظور از نظریّه ‌های کلان، نظریّه ‌هایی است که نگاهی از بیرون به حسابرسی دارد و به علّت وجودی حسابرسی، عرضه و تقاضا و در نهایت آثار و پیامدهای آن می‌ پردازد. اما، منظور از نظریّه‌ های خُرد، نظریّه‌ هایی است که نگاهی از درون به حسابرسی دارد و مبادی علم حسابرسی (شامل مفاهیم بنیادی و اصول موضوعة حسابرسی)، ویژگی‌های حسابرس (شامل صلاحیت حرفه‌ای، استقلال و مراقبت حرفه‌ای) و فرایند حسابرسی (شامل برنامه‌ریزی، رسیدگی و گزارشگری) را مورد بحث قرار می‌دهد. جلد اول کتاب حاضر به نظریّه‌های کلان اختصاص دارد. بحث و تحلیل نظریّه‌های خُرد به جلد بعدی کتاب موکول می‌شود.
فصل اول کلیاتی را دربارة معنا و هدف علم، سیر پیشرفت نظریّه‌های حسابرسی، مسألة قیاس و استقرا مطرح کرده است. در فصل دوم نظریة نمایندگی و تضاد منافع بین طرفین رابطة نمایندگی و هزینة نمایندگی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بدین ترتیب زمینة نظری لازم برای عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری (موضوع فصل سوم) و عرضه و تقاضای حسابرسی (موضوع فصل چهارم) فراهم می‌شود. مطالب فصول پنجم و ششم به تشریح جایگاه و نقش راهبری شرکت و یکی از ساز و کارهای مهم آن یعنی کمیتة حسابرسی در حسابرسی مستقل می‌پردازد. در نهایت برای تکمیل بحثِ نگاه از بیرون به پدیدة حسابرسی در فصل هفتم، محتوای اطلاعاتی گزارش حسابرسی در آینة تحقیقات تجربی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

General Enquiries

There are no enquiries yet.

Ask a Question

Your email address will not be published.