حراج!

مدیریت ریسک: مفاهیم و تکنیک ها

در دسترس بودن : 4 در انبار

دکترجعفر رزمی

17,000 تومان 15,300 تومان

4 در انبار

#مدیریت ریسک: مفاهیم و تکنیک ها
چاپ اول 1394
هدف از اين کتاب، ارائه مطالبي مي‌باشد تا توانايي خواننده را در شناسايي و كنترل ريسك‌ها و فرصت‌هايي كه در برخورد با سيستم‌ها با آن‌ها مواجه مي‌باشد، بهبود بخشد.
اين مجموعه در دو بخش كلي طبقه‌بندي مي‌گردد؛ “مقدمه‌اي بر مديريت ريسك” و “تكنيك‌هاي كاربردي مديريت ريسك”.
بخش نخست اين کتاب، كه از 7 فصل تشكيل مي‌شود، ابتدا مفاهيمي پايه‌اي مرتبط با ريسك و مديريت ريسك را مرور مي‌كند، سپس فرآيند مديريت ريسك را مورد بررسي قرار داده و هر يك از فازهاي اين فرآيند را به صورت دقیق از طريق بيان اهداف، ورودي‌ها، محدوديت‌ها، تكنيك‌ها، ابزار‌ها و روش‌ها، خروجي‌ها و فعاليت‌هاي مرتبط مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد.
بخش دوم اين مجموعه، كه از 10 فصل تشكيل مي‌شود، به معرفي تكنيك‌هاي كاربردي‌ مورد استفاده در بحث مديريت ريسك مي‌پردازد. اين بخش سعي دارد مبنايي مناسب را جهت به¬كارگيري تكنيك‌هاي معرفي شده در فرآيند ريسك فراهم آورد. براي اين منظور هر يك از فصل‌هاي تشكيل دهنده اين بخش ضمن معرفي تكنيك‌، مرور تاريخچه آن‌ و ارائه تعاريف پايه‌اي مورد نياز، فرآيند متناظر با تكنيك را از طريق بررسي ورودي‌ها، شرح فرآيند و خروجي‌ها مورد بحث قرار مي‌دهد، مراحلي را جهت به كارگيري تكنيك معرفي مي‌نمايد و تكنيك را با جزئيات مورد بررسي قرار مي‌دهد. در انتهاي هر فصل چگونگي به¬كارگيري تكنيك ارائه شده در طول فصل، در قالب مثالي كاربردي مورد بررسي قرار مي‌گيرد

General Enquiries

There are no enquiries yet.

Ask a Question

Your email address will not be published.