حراج!

روشهای اجرایی و کاربردی در پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS برای نخستین بار

در دسترس بودن : 5 در انبار

کوروش شایان

سید محمد باقرآبادی

علیرضا شایان

12,000 تومان 10,800 تومان

5 در انبار

روشهای اجرایی و کاربردی در پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی #IFRS برای نخستین بار
چاپ دوم (ویرایش جدید)
مشکل ترین قسمت اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی گام اول، یعنی تهیه نخستین صورت های مالی و آگاهی از شرایط پذیرش برای نخستین بار و تاثیرات متقابل سایر استانداردهای بین المللی بر روی نخستین صورت های مالی تهیه شده بر این اساس می باشد. به همین منظور و با توجه به حرکت های صورت گرفته در کشور برای انتقال به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و نیاز واحد های تجاری جهت آگاهی از شرایط مترتب بر این استانداردها، بر آن شدیم تا با ارائه راهنمایی کامل و جامع در خصوص استاندارد بین المللی گزارشگری شماره یک با عنوان “پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار” این فرآیند راتسهیل بنماییم.
کتاب حاضر شامل دو بخش اصلی به شرح زیر می باشد:
الف) مروری تکمیلی بر استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره یک با عنوان” پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار” شامل تعریف واژگان ضروری، نکات کلیدی و مثال های کاربردی جهت تفهیم بهتر استاندارد مربوط.
ب) بررسی نحوه اثر متقابل الزامات استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شماره یکبا برخی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و استانداردهای بین المللی حسابداری و همچنین برخی تفاسیر (IFRC, SIC)دیگر در تهیه نخستین صورت های مالی منطبق با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و مثال های تشریحی برای نشان دادن نحوه تاثیر انتقال به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان وجوه نقد واحد تجاری که برای نخستین بار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را پذیرفته و اجرا می کند، را در بر می‌گیرد.

General Enquiries

There are no enquiries yet.

Ask a Question

Your email address will not be published.