حراج!

الگوی جدید ارائه صورت های مالی

در دسترس بودن : 5 در انبار

دکترکامبیز فرقاندوست حقیقی

 

8,000 تومان 7,200 تومان

5 در انبار

#اظهارنظرهایی در ارتباط با الگوی جدید ارائه صورت های مالی
چاپ سوم 1396
کتاب حاضر با موضوع تحولات ودگرگونی های صورتهای مالی در آینده نگاشات ه شاده اسات. در دنیای حسابداری، انتظار می رود تحولات شگرفی صورت پذیرد. ایان تحاولات در راساتای تساهیل استفاده از اطلاعات حسابداری و نزدیک تر شدن بازارهای بین المللی صورت خواهد پاذیرفت. از ایان روی آشنایی با روند تحولات و آمادگی برای بهره بارداری بیشاتر از مزیات هاای آ نهاا ضامن حفا فرهنگ واعتقادات ملی یکی از ضرورتهای حسابداری در دنیای امروز است. استفاده و مطالعه این اثر برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ودکتری رشتههای مرتبط باا حسابداری وحسابرسی و نیز سایر علاقمندان در حوزههای بین رشتهای میتواند مفید باشد

 

General Enquiries

There are no enquiries yet.

Ask a Question

Your email address will not be published.