حراج!

اظهارنظرهایی در ارتباط با الگوی جدید ارائه صورت های مالی

در دسترس بودن : 5 در انبار

دکترفرقاندوست حقیقی

 

3,000 تومان 2,700 تومان

5 در انبار

اظهارنظرهایی در ارتباط با الگوی جدید ارائه صورت های مالی
چاپ دوم 1396
مأخذ اصلی متون پیش رو اظهار نظرهای یک مرجع آمریکایی و یک مرجع آلمانی می باشد. مرجع آمریکایی به نقد و بررسی کاربرد الگوی جدید ارائه صورت های مالی در شرکت های بیمه ای و مرجع آلمانی به نقد و بررسی کاربرد آن در رابطه با بانک ها پرداخته است. در این مورد لازم است که باز هم به تفاوت های ساختاری اقتصاد در کشور آمریکا )بورس محور( و ایران و آلمان )بانک محور( توجه گردد. امید است که این گونه مجموعه ها کمکی باشد به جامعه حرفه ای حسابداری ایران تا قبل از اجرا و پیاده سازی صورت های مالی جدید با برخی ایرادات موجود در الگوی جدید ارائه صورت های مالی آشنا شوند. در واقع متون پیش رو، دومین متن مربوط به اظهارنظرها و انتقادات مرتبط با متن اصلی می باشد که در ایران منتشر می شود.

General Enquiries

There are no enquiries yet.

Ask a Question

Your email address will not be published.