درباره ما

ديجي كتاب همراه با همكاري و پشتيباني

انجمن  مهندسي مالي ايران؛

 انجمن حسابداري مديريت ايران؛

  انجمن ايراني  تحليل پوششي داده ها؛

شركت تعالي سازان خلاق كاسپين و

 ناشران معتبر كشور آماده ارائه خدمات به اساتيد، دانشجويان، ناشران و كليه كتاب خوانان و كتاب دوستان ميباشد.

كليه كتب دانشگاهي در رشته هاي ذيل با 10%

تخفیف ارائه می شوند:

 

  1. مالي و سرمايه گذاري و بيمه
  2. حسابداري
  3. مديريت (گرايش هاي مختلف)
  4. اقتصاد و بانكداري
  5. رياضيات كاربردي
  6. حقوق و علوم سياسي
  7. ساير رشته هاي مرتبط با گروه هاي مذكور